این نرم افزار مشابه یک طراح و مشاور برای مهندسین شرکت برق قابل استفاده بوده و نیاز به حفظ یا همراهی روابط، جداول و مراجع برای کارشناسان را برطرف می کند.