پژوهشکده شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

آدرس: استان اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان- جنب مسجد حضرت زهرا (س)- پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

کد پستی: 8415683111

تلفن تماس: 03133912581 – 03133912590

دورنگار: 03133912549

پست الکترونیکی: info@etebarirc.ir – etebarirc@of.iut.ac.ir

 

قالب-رزومه-پژوهشکده