با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پروژه پیشرفت منطقه ای با محورهای زیر در این پژوهشکده در حال انجام است:

 1. „مطالعات، شناسایی و تهیه نقشه پیشرفت دهستان پادنای وسطی(انجام شده)
 2. „بررسی تجربیات جهانی و داخلی در حوزه توسعه روستایی(انجام شده)
 3. „مرور ادبیات و بررسی روش های تحقیق در حوزه توسعه روستایی(انجام شده)
 4. „ارایه روش شناسایی روستا و تحلیل (مخصوص نیروهای قرارگاه پیشرفت و آبادانی) (در حال اجرا) در ابعاد زیر:
 •     پیشینه تحقیق و بررسی مدل های شناسایی و تحلیل موجود
 •     چگونگی جمع‌آوری و ثبت اطلاعات
 •     اصول میدانی شناسایی
 •     تکنیک های مصاحبه گری و مشاهده گری
 •     چگونگی تحلیل اطلاعات و مسئله یابی
 •     چگونگی اولویت بندی مسائل
 •     طراحی محتوای دوره های آموزشی (ویژه نهادهای متولی محرومیت زدایی)
 •     طراحی اولیه نرم‌افزار شناسایی و تحلیل
 1. „طراحی الگو و ساختمان داده برای جمع آوری اطلاعات (در حال اجرا)

 

 

Bale:@tosee_mahali