این نرم افزار اولین و قوی ترین نرم افزار طراحی مهندسی در جهان شناخته می شود.