در این جلسه که در تاریخ  1392/12/5 با حضور تعداد کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان همراه بود، راه های ایجاد کسب و کار موفق، موانع و مشکلات و راهکارها به صورت جلسه پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.