download

COMFAR نرم‌افزاری قدرتمند جهت ارزیابی اقتصادی پروژه ها است. تمامی دانشجویان می توانند در این دوره ثبت نام کنند.