با استفاده از این نرم افزار می توان پژوهش‌های علمی را به صورت آماری تجزیه وتحلیل نمود.

SAS