مدت زمان کل برای مسابقه تراریوم 2 ساعت می باشد . یک ساعت برای آموزش و یک ساعت برای ساخت تراریوم توسط شرکت کنندگان. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.

pic