چهارمین شماره نشریه جوانه بینش توسط دانشجویان هسته کشاورزی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری منتشر شد. فایل pdf این نشریه در زیر قابل مشاهده است.

nashriye-931216