در این شماره نشریه نفرات برتر مرحله نیمه نهایی ایده شو و درس هایی از موفقیت دانشگاه MIT همراه با فضیلت کشاورزی و کشاورزان مطرح می گردد
نشریه شماره هفتم