اگر به دنبال ارائه طرح خود برای صنعت و جذب سرمایه گذار هستید در نمایشگاه همت شرکت کنید .