به همت عده ای از پژوهشگران پژوهشکده ی شهید اعتباری، شرکت رویش نوین نصر ایرانیان در سه محور توسعه محلی، مدیریت و حکمرانی آب و سیستم های آب و فاضلاب شکل گرفت

شرکت رویش نوین با محوریت توسعه ی جوامع محلی به صورت مشارکتی با دارا بودن متخصصین جوان در زمینه های مختلف تسهیل گری، اقتصاد، اشتغال، منابع آب، سیستم های فاضلاب، فرهنگ و کشاورزی به جوامع کوچک همچون روستاها می رود و با مشارکت مردم به توسعه ی روستا در زمینه های مختلف می پردازد.

این شرکت در شهریور ماه 1398 به عنوان یک شرکت فناور وارد شهرک علمی تحقیقاتی شد.

ه