-مبانی و اصول فعالیت در جوامع محلی

-تکنیک های جمع آوری اطلاعات

  • تکنیک‌های مشاهده
  • تکنیک‌های مصاحبه حقیقت یاب

-ارزیابی مشارکتی روستا (PRA)

-کارگاه ایده پردازی و ارایه ایده های اجرا شده روستایی در دنیا و ایران

-آشنایی مقدماتی با مدیریت یکپارچه منابع آب IWRM (مخصوص کارشناسان سازمان‌ها)

-آشنایی با تحلیل نهادی منابع طبیعی