بسیار شنیده می شود دانشجویان می گویند چرا صدای ما در دانشگاه شنیده و به فکر ما بها داده نمی شود ؟!
پژوهشکده شهید اعتباری حمایت خود را از دانشجویان دارای فکر اعلام می دارد .