پژوهشکده شهید اعتباری دارای توانمندی های زیر در زمینه های ذکر شده می باشد:

پیشرفت منطقه ای:

  • مطالعات و شناسایی جوامع محلی
  • آموزش تسهیل‌گری برای جوامع محلی
  • اجرا و تسهیل گری طرح های توسعه مناطق روستایی
  • طراحی مدل های بومی برای پیشرفت

مدیریت یکپارچه و حکمرانی آب:

  • ایجاد مدیریت مشارکتی منابع آب (در جوامع کوچک)
  • مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز (IWRM)

سیستم های آب و فاضلاب:

  • طراحی و اجرای تصفیه خانه های طبیعی ارزان قیمت و به صورت مشارکتی برای جوامع کوچک
  • طراحی سیستم آبرسانی و سیستم جمع آوری فاضلاب