سومین رویداد کارآفرینی ایکاب با مشارکت پژوهشکده شهید اعتباری و معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان در بازه زمانی 16 لغایت 30 آبان 96 با موضوع ” آب و انرژی ” برگزار خواهد شد.